การใช้ในการแข่งขันความเร็วทำให้ความเสี่ยงภัยสูงขึ้นมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายหากให้ความคุ้มครองจะไม่เป็นธรรม กับผู้เอาประกันภัยรายอื่น แต่กรณีการแข่งขันแรลลี่ที่มิได้มีลักษณะเป็นการแข่งขันความเร็วไม่อยู่ภายใต้ข้อยกเว้นดังกล่าว ดังนั้นหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นในขณะแข่งขันดังกล่าว ทำให้บุคคลภายนอกได้รับความเสียหาย ความเสียหายของบุคคลภายนอกนั้น ยังคงได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ข้อยกเว้นการแข่งขันความเร็วในข้อนี้หมายรวมถึงการแข่งขันความเร็วทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันความเร็ว ในสนามแข่ง นอกสนามแข่งบนถนนสาธารณะหรือถนนส่วนบุคคล การเอาชนะกันด้วยความเร็ว ไม่ว่าการแข่งขันนั้นจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ก็ตาม

กล่าวโดยสรุป

การนำรถยนต์ไปเข้าร่วมแข่งขันแรลลี่ที่มิได้มีลักษณะเป็นการแข่งขันความเร็วไม่อยู่ภายใต้ข้อยกเว้นดังกล่าว

ปรึกษาทีมงานทนายความ
ทนายอธิป 061-939-9935
ทนายเบส 091-939-4249
ทนายหนึ่ง 084-444-8952
ทนายไผ่ 095-781-9477
ทนายตี๋ใหญ่ 088-021-7716