กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 862 ตามข้อความในลักษณะนี้

คำว่า “ผู้รับประกันภัย” ท่านหมายความว่า คู่สัญญาฝ่ายซึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือใช้เงินจำนวนหนึ่งให้

คำว่า “ผู้เอาประกันภัย” ท่านหมายความว่า คู่สัญญาฝ่ายซึ่งตกลงจะส่งเบี้ยประกันภัย

คำว่า “ผู้รับประโยชน์” ท่านหมายความว่า บุคคลผู้จะพึงได้รับค่าสินไหมทดแทนหรือรับจำนวนเงินใช้ให้

อนึ่ง ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์นั้น จะเป็นบุคคลคนหนึ่งคนเดียวกันก็ได้

สาระสำคัญของมาตรา 862 ประกอบด้วยบุคคล 3 ประเภท ได้แก่

1)ผู้รับประกันภัย คือ “บริษัทประกัน” ที่จัดตั้งขึ้นในรูปบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด

2)ผู้เอาประกันภัย คือ ตัวบุคคล อาจจะเป็น“บุคคลธรรมดา” หรือ “นิติบุคคล” ก็ได้

3)ผู้รับประโยชน์ คือ บุคคลผู้จะพึงได้รับค่าสินไหม หรือรับจำนวนเงิน ที่ผู้รับประกันภัยจะต้องชดใช้ผู้รับประโยชน์

ปรึกษาทีมงานทนายความ
ทนายอธิป 061-939-9935
ทนายเบส 091-939-4249
ทนายหนึ่ง 084-444-8952
ทนายไผ่ 095-781-9477
ทนายตี๋ใหญ่ 088-021-7716