กรณีสูญเสียมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือแขนหนึ่งข้าง หรือเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า หรือขาหนึ่ง ข้างหรือสายตาหนึ่งข้าง(ตาบอด)กรณีใดกรณีหนึ่งบริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน 250,000 บาทต่อหนึ่งคน

ตาบอด หมายความว่า ดวงตาถูกทําให้เสียหายอย่างรุนแรง ถึงขนาดสูญเสียความสามารถในการ มองเห็นภาพไปโดยสิ้นเชิง แม้ดวงตาไม่ได้หลุดออกไปจากเบ้าตา แต่มองไม่เห็นภาพหรือเห็นแสงเพียงอย่างเดียวก็ถือว่าตาบอด ถ้าเห็นภาพมัวหรือลาง ๆ ไม่ชัดเจนเหมือนเดิมไม่ถือว่าตาบอด การที่ถือว่าตาบอดนั้นจะต้องตาบอด ตลอดไปไม่ใชตาบอดชั่วคราว ตาบอดในข้อนี้หมายถึงดวงตาบอดหนึ่งข้าง

เสียแขน หมายความว่า การสูญเสียหรือถูกทําลายของแขนหนึ่งข้าง โดยแขนนั้นถูกตัดออกตั้งแต่ข้อศอก ให้ถือว่าเป็นการสูญเสียแขนและให้หมายความรวมถึงการสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของแขนโดยถาวรสิ้นเชิงด้วย เช่น แขนขวาอ่อนแรงถึงขนาดที่ไม่สามารถใช้งานได้อย่างสิ้นเชิงตลอดไปแล้ว ให้ถือว่าเป็นการสูญเสียแขนแล้ว เสียแขนในข้อนี้หมายถึง ต้องสูญเสียแขนหนึ่งข้าง

เสียขา หมายความว่า การสูญเสียหรือถูกทําลายของขาหนึ่งข้าง โดยขานั้นถูกตัดออกตั้งแต่หัวเข่าให้ถือว่าเป็นการสูญเสียขา และให้หมายความรวมถึงการสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของขาโดยถาวรสิ้นเชิงด้วย เช่น ขาขวาอ่อนแรงถึงขนาดที่ไม่สามารถใช้งานได้อย่างสิ้นเชิงตลอดไปแล้ว ให้ถือว่าเป็นการสูญเสียขาแล้ว เสียขาในข้อนี้หมายถึงต้องสูญเสียขาหนึ่งข้าง

เสียมือ หมายความว่า การสูญเสียหรือถูกทําลายของมือหนึ่งข้าง โดยมือนั้นถูกตัดออกตั้งแต่ข้อมือให้ถือว่าเป็นการสูญเสียมือ และให้หมายความรวมถึงการสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของมือโดยถาวรสิ้นเชิงด้วย เช่น ข้อมือหักห้อยไม่สามารถควบคุมการใช้งานของมือนั้นได้อย่างสิ้นเชิงตลอดไปแล้ว ให้ถือว่าเป็นการสูญเสียมือแล้ว เสียมือในข้อนี้หมายถึงต้องสูญเสียมือหนึ่งข้าง

เสียเท้า หมายความว่า การสูญเสียหรือถูกทําลายของเท้าหนึ่งข้าง โดยถูกตัดออกตั้งแต่ข้อเท้าให้ถือว่าเป็นการสูญเสียเท้า และให้หมายความรวมถึงการสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของเท้าโดยถาวรสิ้นเชิงด้วย เช่น ข้อเท้าหักห้อยไม่สามารถควบคุมการใช้งานของเท้านั้นได้อย่างสิ้นเชิงตลอดไปแล้ว ให้ถือว่าเป็นการสูญเสียเท้าแล้ว เสียเท้าในข้อนี้หมายถึงต้องสูญเสียเท้าหนึ่งข้าง

กล่าวโดยสรุป

กรณีผู้ประสบภัยมีหนังสือรับรองความพิการ หนังสือรับรองความพิการเป็นเพียงหลักฐานที่นํามาแสดง ถึงความสูญเสียของอวัยวะในร่างกายของผู้ประสบภัยว่าสูญเสียอวัยวะส่วนใดอย่างไรเป็นสําคัญ บริษัทต้องพิจารณาว่าผู้ประสบภัยสูญเสียอวัยะส่วนใดตามความหมายที่กําหนดในเงื่อนไขหรือไม่ หากพิจารณาแล้วเป็นการสูญเสียสมรรถภาพการใช้งานของอวัยวะอย่างถาวรตลอดไปแล้ว บริษัทก็พิจารณาชดใช้ตามเงื่อนไขของความสูญเสียอวัยวะ นั้นแล้วแตก่รณี

ปรึกษาทีมงานทนายความ
ทนายอธิป 061-939-9935
ทนายเบส 091-939-4249
ทนายหนึ่ง 084-444-8952
ทนายไผ่ 095-781-9477
ทนายตี๋ใหญ่ 088-021-7716