Home ความรู้ในการพัฒนาวิชาชีพทนายความ สัญญาประกันอุบัติเหตุ เป็นสัญญาประกันชีวิต หรือประกันวินาศภัย   ?

สัญญาประกันอุบัติเหตุ เป็นสัญญาประกันชีวิต หรือประกันวินาศภัย   ?

308
0

สัญญาประกันอุบัติเหตุ เป็นสัญญาประกันชีวิต หรือประกันวินาศภัย   ?

บทกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้โดยตรง คือ

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๘๘๙ ในสัญญาประกันชีวิตนั้น การใช้จำนวนเงินย่อมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของบุคคลคนหนึ่ง

สัญญาประกันอุบัติเหตุ  การประกันที่ให้ตามความคุ้มครองบุคคลในการสูญเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือการทุพพลภาพอื่นใดซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ ส่วนข้อสัญญาที่คุ้มครองกรณีเกี่ยวกับกรณีถึงแก่ชีวิต ถือว่าเป็นกรณีเข้าลักษณะประกันชีวิต

วัตถุที่เอาประกันเป็นชีวิต  ร่างกาย อวัยวะ   สุขภาพ  แม้จะไม่ใช่เงื่อนไขถึงตาย ก็เป็นประกันชีวิต จัดเป็นการประกันภัย ประเภทกำหนดจำนวนเงินแน่นอน

ซึ่งในทางปฏิบัติ ผู้รับประกันจะออกกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ ควบคู่ประกันชีวิต และศาลฎีกายอมบังคับให้ผู้รับประกันต้องชดใช้เงินให้แก่ผู้เอาประกันกับตามสัญญา

กรณีตามประเด็นดังกล่าวมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ศึกษาเป็นตัวอย่างดังต่อไปนี้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๕๗๒/๒๕๒๕

สัญญาประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการเสี่ยงภัยถึงชีวิตเป็นสัญญาประกันชีวิตอย่างหนึ่งเพราะอาศัยความมรณะของบุคคลเป็นเงื่อนไขแห่งการใช้เงินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 889 ดังนั้นการที่โจทก์ซึ่งเป็นผู้รับประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลจ่ายเงินให้แก่บุคคลซึ่งมีสิทธิตามสัญญานี้ไปจึงไม่อาจเข้ารับช่วงสิทธิบุคคลดังกล่าวฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากผู้กระทำละเมิดได้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๗๖๙/๒๕๒๑

ผู้เอาประกันชีวิตระหว่างเดินทางเอาประกันไว้กับบริษัทหนึ่งแล้วขอเลื่อนวันเดินทาง บริษัทยังไม่อนุมัติ กับได้ขอเอาประกันกับอีกบริษัทซึ่งยังไม่ตอบรับ ผู้นั้นเอาประกันกับบริษัทจำเลยอีก ข้อความที่ว่าไม่เคยประกันภัยเกี่ยวกับอุบัติเหตุกับบริษัทอื่นก่อนเป็นข้อสำคัญที่จำเลยอาจบอกปัดไม่ยอมทำสัญญา แต่การประกันภัยครั้งนี้เป็นคนละระยะเวลากับครั้งก่อนที่ยังไม่อนุมัติเลื่อนการเดินทางจึงถือไม่ได้ว่าได้เอาประกันภัยไว้กับบริษัทอื่นก่อน
การบอกล้างโมฆียะกรรมตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ต้องทำภายใน 1 เดือนหลังจากบริษัททราบเหตุที่ปกปิดข้อความจริง การบอกล้างหลังจากนั้นไม่มีผล
สัญญาประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางโดยเครื่องบินมีเงื่อนไขให้จ่ายเงินในกรณีตายรวมทั้งบาดเจ็บนั้น ในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้เงินอันอาศัยความมรณะ เป็นประกันชีวิตตาม มาตรา 889 ต้องจ่ายเงินเต็มจำนวน ไม่มีการจ่ายเงินตามลำดับผู้รับประกันภัยก่อนหลัง ตาม มาตรา 870
โจทก์ขวนขวายออกเงินให้ผู้อื่นเอาประกันชีวิตโดยโจทก์เป็นผู้รับประโยชน์ ยังไม่พอเป็นข้อเท็จจริงว่าโจทก์เป็นผู้เอาประกันชีวิตของผู้อื่นนั้น ถือเป็นการที่ผู้เอาประกันซึ่งมีส่วนได้เสียเอาประกันชีวิตตนเอง

 

ดังนั้นพอสรุปได้ว่าสัญญาประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการเสี่ยงภัยถึงชีวิตเป็นสัญญาประกันชีวิตอย่างหนึ่ง