กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 876 ถ้าผู้รับประกันภัยต้องคำพิพากษาให้เป็นคนล้มละลาย ผู้เอาประกันภัยจะเรียกให้หาประกันอันสมควรให้แก่ตนก็ได้ หรือจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้

ถ้าผู้เอาประกันภัยต้องคำพิพากษาให้เป็นคนล้มละลาย ท่านให้ใช้วิธีเดียวกันนี้บังคับตามควรแก่เรื่อง แต่กระนั้นก็ดี ถ้าเบี้ยประกันภัยได้ส่งแล้วเต็มจำนวนเพื่ออายุประกันภัยเป็นระยะเวลามากน้อยเท่าใดไซร้ ท่านห้ามมิให้ผู้รับประกันภัยบอกเลิกสัญญาก่อนระยะเวลานั้นสุดลง

สาระสำคัญของมาตรา 876 มีดังนี้

วรรคแรก
1)ผู้รับประกันภัยตกเป็นบุคคลล้มละลาย
2)ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิเรียกหาประกันที่สมควรหรือบอกเลิกสัญญาประกันภัย

วรรคสอง
1)ผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลล้มละลาย
2)ผู้รับประกันภัยมีสิทธิเรียกหาประกันที่สมควรหรือบอกเลิกสัญญาประกันภัย
3)หากผู้เอาประกันภัยได้ส่งเบี้ยประกันเต็มจำนวนแล้ว ผู้รับประกันภัยจะบอกเลิกสัญญาก่อนระยะเวลาสัญญาประกันภัยสิ้นสุดลงไม่ได้

กรณีผู้รับประกันภัยล้มละลาย และผู้เอาประกันภัยได้บอกเลิกสัญญา ผลของการบอกเลิกสัญญาคือคู่สัญญากลับคืนสถานะเดิม กล่าวคือ ผู้รับประกันภัยมีหน้าที่ต้องส่งคืนเบี้ยประกันภัยพร้อมดอกเบี้ยคืนให้แก่ผู้เอาประกันภัย

กรณีผู้เอาประกันล้มละลาย หากผู้รับประกันต้องการบอกเลิกสัญญาจะต้องรอให้ระยะเวลาคุ้มครองตามเบี้ยประกันที่ส่งได้สิ้นสุดลงไปก่อน ผู้รับประกันภัยจึงจะบอกเลิกสัญญาได้

ปรึกษาทีมงานทนายความ
ทนายอธิป 061-939-9935
ทนายเบส 091-939-4249
ทนายหนึ่ง 084-444-8952
ทนายไผ่ 095-781-9477
ทนายตี๋ใหญ่ 088-021-7716