สินไหมกรุณา คือ เงินสินไหมทดแทนที่บริษัทประกันจ่ายให้ด้วยความเห็นอกเห็นใจ ต่อเหตุการณ์ความเสียหายที่ไม่ได้อยู่ในความคุ้มครองของกรมธรรม์ กรณีที่อาจได้รับค่าสินไหมกรุณา เช่น กรณีที่ “ก่ำกึ่ง” ในการตีความ กรณีช่วยบรรเทาความเดือดร้อนต่อสังคมจากภัยพิบัติใหญ่ เป็นต้น

กรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ทำผิดเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย ทำให้อุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่สร้างความเสียหายนั้นประกันภัยไม่คุ้มครอง แต่บริษัทประกันภัยพิจารณาเพื่อช่วยเหลือความเดือดร้อนดังกล่าวให้เป็นจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่ผู้เรียกร้องค่าเสียหาย แม้จะมีความเห็นว่าไม่ต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยก็ตาม

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจ่ายสินไหมกรุณาประกอบด้วย

ผู้เอาประกันภัยมีความสุจริตใจ ความเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อผู้เอาประกันภัยนั้นต้องได้รับความช่วยเหลือเพื่อไม่ให้เกิดต่อเนื่องอีก
กรณีเป็นประกันภัยต่อต้องได้รับความเห็นชอบจาก reinsurer แล้ว
สินไหมกรุณาเป็นการให้เปล่า การพิจารณาจ่ายสินไหมพิจารณาจากความเสียหายจริงแต่อาจจะไม่จ่ายเต็มจำนวน และไม่ใช่เหตุที่ไปฟ้องร้องได้

กล่าวโดยสรุป

การขอสินไหมกรุณาจะประสานงานผ่านตัวแทน นายหน้า หรือ คปภ. ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทประกันภัยเป็นหลัก อาจจะไม่ได้ทุกเคสส่วนใหญ่ มักจะจ่ายให้แก่ลูกค้าเก่าที่ใช้บริการกันมานาน และมีประวัติดี โดยจะพิจารณาจ่ายให้ไม่เกิน 50% ของความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งค่าสินไหมกรุณาใช้ได้หมดกับการประกันภัยวินาศภัยทุกประเภท

ปรึกษาทีมงานทนายความ
ทนายอธิป 061-939-9935
ทนายเบส 091-939-4249
ทนายหนึ่ง 084-444-8952
ทนายไผ่ 095-781-9477
ทนายตี๋ใหญ่ 088-021-7716