Home คดีแพ่ง หากซื้อประกันอุบัติเหตุไว้หลายกรมธรรม์จะได้รับความคุ้มครองทุกกรมธรรม์หรือไม่

หากซื้อประกันอุบัติเหตุไว้หลายกรมธรรม์จะได้รับความคุ้มครองทุกกรมธรรม์หรือไม่

636
0

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 877 ผู้รับประกันภัยจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนดังจะกล่าวต่อไปนี้ คือ

(1) เพื่อจำนวนวินาศภัยอันแท้จริง
(2) เพื่อความบุบสลายอันเกิดแก่ทรัพย์สินซึ่งได้เอาประกันภัยไว้เพราะได้จัดการตามสมควรเพื่อป้องปัดความวินาศภัย
(3) เพื่อบรรดาค่าใช้จ่ายอันสมควรซึ่งได้เสียไปเพื่อรักษาทรัพย์สินซึ่งเอาประกันภัยไว้นั้นมิให้วินาศ
อันจำนวนวินาศจริงนั้น ท่านให้ตีราคา ณ สถานที่และในเวลาซึ่งเหตุวินาศภัยนั้นได้เกิดขึ้น อนึ่ง จำนวนเงินซึ่งได้เอาประกันภัยไว้นั้น ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นหลักประมาณอันถูกต้องในการตีราคาเช่นว่านั้น

ท่านห้ามมิให้คิดค่าสินไหมทดแทนเกินไปกว่าจำนวนเงินซึ่งเอาประกันภัยไว้

ตอบ

หลักในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนจะจ่ายให้ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ดังนั้น หากเกิดอุบัติเหตุขึ้น บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนค่ารักษาพยาบาลให้ตามความเป็นจริง แต่ไม่เกินวงเงินที่เอาประกันภัยด้วย ( เนื่องจากในกรณีดังกล่าวนี้จะถือเป็นการประกันวินาศภัยที่สามารถคำนวณค่าเสียหายเป็นเงินได้ ฉะนั้น ในกรณีดังกล่าวนี้จึงไม่สามารถค้ากำไรได้เกินความเสียหายที่แท้จริง )

อย่างไรก็ดี ในกรณีมรณกรรม สูญเสียอวัยวะ และทุพลภาพ หรือค่าชดเชยรายวันกรณีรักษาในโรงพยาบาล ผู้เอาประกันภัยซื้อกี่กรมธรรม์ก็สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ทุกกรมธรรม์

ปรึกษาทีมงานทนายความ
ทนายอธิป 061-939-9935
ทนายเบส 091-939-4249
ทนายหนึ่ง 084-444-8952
ทนายไผ่ 095-781-9477
ทนายตี๋ใหญ่ 088-021-7716