ตามคู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ในหมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก การคุ้มครองตามหมวดนี้มีหลักคือ ประกันภัยจะรับผิดของผู้เอาประกันภัยที่มีต่อบุคคลภายนอก โดยจะรับผิดในกรณีที่อุบัติเหตุเกิดจากรถที่ใช้ รถที่อยู่ในทาง สิ่งที่บรรทุกหรือติดตั้ง

แต่จะไม่คุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีเจตนาขับรถคันที่เอาประกันภัยชนรถ หรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ดังนั้นกรณีตำรวจสรุปว่า “เจตนาชน”ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นจะไม่ได้รับความคุ้มครอง

กล่าวโดยสรุป

“เจตนาชน”ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นจะไม่ได้รับความคุ้มครอง

ปรึกษาทีมงานทนายความ
ทนายอธิป 061-939-9935
ทนายเบส 091-939-4249
ทนายหนึ่ง 084-444-8952
ทนายไผ่ 095-781-9477
ทนายตี๋ใหญ่ 088-021-7716