ในการทําประกันภัยรถยนต์ประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่นั้น ผู้เอาประกันภัยสามารถระบุชื่อผู้ขับขี่ที่ได้รับความคุ้มครองได้ถึง 2 คน แต่จะระบุคนเดียวก็ได้

ในกรณีที่ระบุ 2 คนนั้น การคิดคํานวณเบี้ยประกันภัยจะใช้ผู้ขับขี่ที่มีความเสี่ยงสูงเป็นฐานในการคํานวณ เบี้ยประกันภัย ซึ่งปัจจัยที่ใช้เป็นตัวกําหนดความเสี่ยงสําหรับการประกันภัยระบุชื่อผู้ขับขี่เพิ่มเติมจากการประกันภัยประเภทไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ก็คือ“อายุของผู้ขับขี่”

โดยมีการแบ่งช่วงอายุของผู้ขับขี่จากช่วงที่มีความเสี่ยงภัยน้อยไปยังช่วงที่มีความเสี่ยงภัยมากเป็น 4 ช่วงอายุ ดังนี้

– อายุเกิน 50 ปีขึ้นไป
– อายุ 36-50 ปี
– อายุ 25-35 ปี
– อายุ 18-24 ปี

สําหรับรถยนต์ที่ผู้เอาประกันภัยจะนํามาทําประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ได้นั้นจะต้องเป็นรถยนต์ที่ใช้เป็นส่วนบุคคลเท่านั้น รถยนต์ที่ใช้รับจ้างสาธารณะ หรือใช้เพื่อการพาณิชย์ หรือใช้เพื่อการพาณิชย์พิเศษ ไม่สามารถทําประกันภัยประเภทดังกล่าวได้ ดังนั้นรถยนต์ที่จะสามารถทําประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ได้จึงจํากัดไว้เพียง 3 ประเภทเท่านั้น คือ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถยนต์โดยสารส่วนบุคคล และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล

กล่าวโดยสรุป

ปัจจัยที่ใช้เป็นตัวกําหนดความเสี่ยงสําหรับการประกันภัยระบุชื่อผู้ขับขี่คือ“อายุของผู้ขับขี่”

ปรึกษาทีมงานทนายความ
ทนายอธิป 061-939-9935
ทนายเบส 091-939-4249
ทนายหนึ่ง 084-444-8952
ทนายไผ่ 095-781-9477
ทนายตี๋ใหญ่ 088-021-7716