คำพิพากษาฎีกาที่ 774/2557

แม้โรงพยาบาลส่งสำเนาบันทึกประวัติการรักษาคนไข้ให้แก่สำนักงานของจำเลยสาขาอุบลราชธานี แต่สำนักงานของจำเลยสาขาอุบลราชธานี ไม่มีอำนาจพิจารณาบอกล้างสัญญาประกันชีวิตได้ ทั้ง ก.ผู้รับเอกกสารเป็นเพียงเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินไหมของจำเลย มิได้เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนหรือเป็นตัวแทนของจำเลยในการทำความเห็นเกี่ยวกับอาการป่วยของ บ.ผู้ตาย การที่ ก.ได้รับสำเนาบันทึกประวัติการรักษาของ บ.จะถือว่าจำเลยได้ทราบข้อมูลอันจะบอกล้างโมฆียกรรมแล้วหาได้ไม่

บ.รู้อยู่ว่าตนได้ร่วมเกาต์เรื้อรังและโรคความดันโลหิตสูงมาก่อนทำสัญญาประกันชีวิต แต่ละเว้นไม่เปิดเผยข้อความจริงที่อาจจูงใจให้จำเลยปฏิเสธไม่ทำสัญญาหรือเรียกเบี้ยประกันสูงขึ้น ย่อมทำให้สัญญาประกันชีวิตระหว่าง บ.กับจำเลยเป็นโมฆียะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 865 วรรคหนึ่ง เมื่อจำเลยบอกล้าง สัญญาประกันชีวิตภายในกำหนด 1 เดือนนับแต่จำเลยทราบข้อมูลอันจะบอกล้างได้ตามมาตรา 865 วรรคสอง สัญญาประกันชีวิตระหว่าง บ.กับ จำเลย จึงเป็นโมฆะจำเลยไม่ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาณแก่โจทก์

สรุป

การไม่ตรวจสุขภาพหรือตอบคำถาม ก่อนทำประกัน สามารถทำได้ถ้าผู้เอาประกันสุขภาพร่างกานแข็งแรงดีอยู่แล้ว แต่การไม่ต้องตรวจสุขภาพหรือตอบคำถาม ถ้าผู้เอาประกันป่วยเป็นโรคอยู่ก่อนทำประกัน บริษัทประกันมีสิทธิบอกล้างได้ ดังนั้นควรบอกปัญหาสุขภาพก่อนทำประกันด้วยเช่นกัน

ปรึกษาทีมงานทนายความ
ทนายอธิป 061-939-9935
ทนายเบส 091-939-4249
ทนายหนึ่ง 084-444-8952
ทนายไผ่ 095-781-9477
ทนายตี๋ใหญ่ 088-021-7716