สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ทีมงานทนายฟ้องประกัน โดยหัวหน้าสำนักงาน ทนายอธิป ชุมจินดา จะมาขอแนะนำประเด็นข้อกฎหมายในประเด็นที่ว่า กรณีคู่กรณียังตกลงจํานวนค่าสินไหมทดแทนกันไม่ได้และมีการส่งฟ้องบริษัทจะวางเงินสินไหมที่ศาลได้หรือไม่ หรือมีผลอย่างไรเชิญอ่านได้เลยครับ

กรณีคู่กรณียังตกลงจํานวนค่าสินไหมทดแทนกันไม่ได้ แต่ผลคดีเป็นที่ยุติว่าผู้ขับขี่รถประกันภัยประมาททั้งสองฝ่าย และมีการส่งฟ้องในคดีอาญา และยังไม่สามารถตกลงค่าสินไหมทดแทนกันได้ ซึ่งตามเงื่อนไข กรมธรรม์ประกันภัยบริษัทยังไมต้องชําระค่าสินไหมทดแทน แต่หากขณะคดียังไม่ถึงที่สุดหรือระหว่างการพิจารณาคดีของศาล บริษัททั้ง 2 ประสงค์จะวางเงินชดใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยความยินยอมของผู้ขับขี่รถประกันหรือผู้เอาประกันภัย บริษัททั้งสองจะต้องวางเงินเต็มตามความคุ้มครองของแต่ละบริษัท เว้นแต่จํานวนเงินเอาประกันภัย 2 กรมธรรม์รวมกันแล้วเกินกว่า จํานวน 2,000,000 บาท บริษัททั้ง 2 บริษัท ต้องวางเงินรวมกันตามสัดส่วนของจํานวนเงินเอาประกันภัย แต่ต้องไม่ต่ำกว่า จํานวน 2,000,000 บาท

ตัวอย่างเช่น
นายเอกทําประกันภัยรถยนต์ไว้กับบริษัทประกันภัย เอ. มีจำนวนเงินเอาประกันภัยความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัยบุคคลภายนอก 500,000 บาทต่อคน ปรากฏว่ารถเกิดอุบัติเหตุชนกับรถของนายหนึ่งที่ทําประกันภัยรถยนต์ไว้กับบริษัทประกันภัย บี. มีจํานวนเงินเอาประกันภัยความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัย บุคคลภายนอก 1,000,000 บาทต่อคน จากอุบัติเหตุทําให้นายวันที่เป็นคนเดินถนนเสียชีวิต ผลทางคดีเป็นประมาททั้งสองฝ่าย ทายาทนายวันเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน จํานวน 3,000,000 บาท การเจรจายังไม่สามารถตกลงค่าเสียหายได้ทั้งจํานวน ตัวอย่างนี้จํานวนเงินเอาประกันภัยรวม 2 กรมธรรม์ เป็นเงิน จํานวน 1,500,000 บาท (ไม่เกินจํานวน 2,000,000 บาท) หากบริษัทประกันภัย เอ. และ/หรือ บริษัทประกันภัย บี. จะวางเงินชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่ศาลโดยความยินยอมของผู้ขับขี่รถประกันภัยหรือผู้เอาประกันภัย แต่ละบริษัทจะต้องวางเงินในนามของบริษัทเต็มตามความคุ้มครองของจํานวนเอาประกันภัย คือ บริษัทประกันภัย เอ. จํานวน 500,000 บาท และบริษัทประกันภัยบี.จํานวน 1,000,000 บาท

กล่าวโดยสรุป

กรณีคู่กรณียังตกลงจํานวนค่าสินไหมทดแทนกันไม่ได้และมีการส่งฟ้องในคดีอาญา บริษัทจะวางเงินสินไหมทดแทนที่ศาลได้ โดยความยินยอมของผู้ขับขี่รถประกันภัยหรือผู้เอาประกันภัย

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายฟ้องประกัน
สำนักงานทนายฟ้องประกัน
มีปัญหาคดีความโทรปรึกษา โทร 061-939-9935

สำนักงานทนายฟ้องประกัน
มีปัญหาคดีความโทรปรึกษา โทร 061-939-9935