สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ทีมงานทนายฟ้องประกัน โดยหัวหน้าสำนักงาน ทนายอธิป ชุมจินดา จะมาขอแนะนำประเด็นข้อกฎหมายในประเด็นที่ว่า ตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์“ความเสียหายส่วนแรก” หมายถึงอะไร หรือมีผลอย่างไรเชิญอ่านได้เลยครับ

คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้กำหนดหลักเกณฑ์เอาไว้ให้ทุกบริษัทประกันภัยได้ใช้ในการดำเนินการ  มีวัตถุประสงค์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพื่อป้องกันผู้ที่แจ้งเคลมโดยไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจริง เพื่อหวังซ่อมรถกับบริษัทประกันภัย ขับรถด้วยความประมาทหรือไม่ใช้ความระมัดระวังมากพอ

“ความเสียหายส่วนแรก” หมายถึง ส่วนแรกของความรับผิดหรือความเสียหายอันมีการคุ้มครองตามข้อสัญญา หรือเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้ที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง
ความเสียหายส่วนแรก หมายถึง จํานวนเงินส่วนแรกของความเสียหายที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง ตามที่กําหนดในพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์และในเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์

ตัวอย่าง กรมธรรม์ประกันภัยระบุไว้ในตารางว่า ความเสียหายส่วนแรกสําหรับความเสียหายต่อรถยนต์ เป็นจํานวนเงิน 3,000 บาท

ดังนั้น เมื่อรถยนต์คันเอาประกันภัยไปประสบอุบัติเหตุชนกับรถอื่นเป็นเหตุให้รถยนต์คันเอาประกันภัยเสียหายเป็นจํานวนเงิน 12,000 บาท และรถยนต์คันเอาประกันภัยเป็นฝ่ายประมาทแล้ว ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองเป็น จํานวน 3,000 บาท บริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เอาประกันภัย ในส่วนที่เกินกว่าความเสียหายส่วนแรก คือ 9,000 บาท (12,000 บาท – 3,000 บาท) เท่านั้น

จากตัวอย่างหากรถยนต์คันเอาประกันภัยได้รับความเสียหายสิ้นเชิง โดยมีจํานวนเงินเอาประกันภัยคุ้มครอง ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ จํานวน 500,000 บาท และรถยนต์คันเอาประกันภัยเป็นฝ่ายประมาทแล้ว ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองเป็น จํานวน 3,000 บาท บริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เกินกว่า ความเสียหายส่วนแรก คือ 497,000 บาท (500,000 บาท – 3,000 บาท) เท่านั้น

กล่าวโดยสรุป

จุดประสงค์ของการมี“ค่าเสียหายส่วนแรก”ก็คือเพื่อให้ผู้เอาประกันมีความระมัดระวังในการขับขี่รถมากขึ้น เพื่อป้องกันพวกที่ทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ไว้ แล้วคิดว่าจะขับรถแบบไหนก็ได้

สำนักงานทนายฟ้องประกัน
มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายฟ้องประกัน
มีปัญหาคดีความโทรปรึกษา โทร 061-939-9935

สำนักงานทนายฟ้องประกัน
มีปัญหาคดีความโทรปรึกษา โทร 061-939-9935