DON'T MISS

เมื่อรถประกันเกิดอุบัติเหตุ บ.ประกันภัย จะรับผิดชอบค่ายกลากให้หรือไม่?

0
เมื่อรถเกิดอุบัติเหตุ ขับเคลื่อนไม่ได้ บ.ประกันภัย จะรับผิดชอบค่ายกลากให้หรือไม่? ในสัญญาประกันภัย หมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ ข้อ3 และหมวดการคุ้มครองรถยนต์สูญหายไฟไหม้ ข้อ 3 มีความคุ้มครองเรื่องการดูแลขนย้าย ดังนี้คือ เมื่อรถยนต์เกิดความเสียหายซึ่งมีการคุ้มครองตามกรมธรรม์นี้ บริษัทจะจ่ายค่าดูแลรักษารถยนต์ และค่าขนย้ายรถยนต์ทั้งหมดนับแต่วันเกิดเหตุ จนกว่าการซ่อมแซม หรือการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะเสร็จสิ้นตามจำนวนที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินร้อยละยี่สิบของค่าซ่อมแซม นอกจากกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะชดใช้ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ที่เอาประกันภัยแล้ว บ.ประกันภัย ยังมีหน้าที่ชดใช้ค่าดูแลรักษาและค่าขนย้ายรถยนต์ตามที่จ่ายไปจริง ในระหว่างซ่อมแซมหรือการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนยังไม่แล้วเสร็จ แต่ค่าดูแลรักษาและค่าขนย้ายจะต้องเป็นค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากสาเหตุที่กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครอง เช่น ...

ซากรถยนต์เสียหายยับเยินจนไม่อาจซ่อมให้ดีดังเดิมได้ จะตกเป็นของบริษัทประกันหรือไม่

0
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 358/2499 คำพิพากษาย่อสั้น รับประกันภัยรถยนต์แบบประกันสิ้นเชิง โดยตีราคาไว้เป็นเงินจำนวนหนึ่งเมื่อรถยนต์ประสพอุปัทวเหตุเสียหายยับเยินไม่อาจซ่อมให้คืนใช้การได้ดีดังเดิมผู้รับประกันต้องรับเอารถไว้ และใช้ราคาตามจำนวนเงินที่เอาประกันไว้ คำพิพากษาย่อยาว คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้รับประกันรถยนต์ออสตินบรรทุกส่วนบุคคลของโจทก์หมายเลข ก.ท. 18917 แบบประกันสิ้นเชิงโดยตีราคาไว้เป็นเงิน30,000 บาท ตามกรมธรรม์ที่ 339 ต่อมารถยนต์ของโจทก์ประสพอุปัทวเหตุ เสียหายยับเยิน จำเลยได้ส่งรถเข้าอู่ซ่อมแต่ก็ไม่อาจซ่อมให้คืนใช้การได้ดังเดิม โจทก์ได้ให้ทนายมีหนังสือขอให้จำเลยรับเอารถไว้ และใช้ค่าทดแทนให้โจทก์30,000 บาทจำเลยไม่ยินยอม จึงขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยส่งมอบรถยนต์ให้โจทก์ในสภาพที่ซ่อมแซมเรียบร้อยใข้ได้ดีเป็นปกติดังเดิม หากปฏิบัติไม่ได้ก็ให้จำเลยรับเอารถไว้และใช้ค่าทดแทนแก่โจทก์เต็มจำนวน 30,000 บาทพร้อมทั้งดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเงินเสร็จ จำเลยให้การรับว่า ได้รับประกันรถยนต์ของโจทก์ไว้...

หุ้นส่วนคนหนึ่งคนใด แม้ไม่ได้เป็นกรรมการนิติบุคคล เมื่อนิติบุคคลประสบปัญหาจะขอให้ศาลสั่งเลิกนิติบุคคลได้หรือไม่

0
หุ้นส่วนคนหนึ่งคนใด แม้ไม่ได้เป็นกรรมการนิติบุคคล เมื่อนิติบุคคลประสบปัญหาจะขอให้ศาลสั่งเลิกนิติบุคคลได้หรือไม่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1057 “ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนคนใดร้องขอเมื่อมีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังจะกล่าวต่อไปนี้ ศาลอาจสั่งให้ห้างหุ้นส่วนสามัญเลิกกันเสียก็ได้ คือ (1) เมื่อผู้เป็นหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งนอกจากผู้ร้องฟ้องนั้น ล่วงละเมิดบทบังคับใด ๆ อันเป็นข้อสาระสำคัญซึ่งสัญญาหุ้นส่วนกำหนดไว้แก่ตน โดยจงใจหรือเลินเล่ออย่างร้ายแรง (2) เมื่อกิจการของห้างหุ้นส่วนนั้นจะทำไปก็มีแต่ขาดทุนอย่างเดียว และไม่มีหวังจะกลับฟื้นตัวได้อีก (3) เมื่อมีเหตุอื่นใด ๆ ทำให้ห้างหุ้นส่วนนั้นเหลือวิสัยที่จะดำรงคงอยู่ต่อไปได้” การเลิกโดยคำสั่งศาลนี้ ศาลอาจสั่งให้เลิกห้างหรือไม่ก็ได้ เป็นดุลพินิจศาล โดยบุคคลที่จะร้องขอต่อศาลได้นั้น คือ ผู้เป็นหุ้นส่วนคนใดก็ได้ กฎหมายไม่ได้จำกัดว่าต้องเป็นคนที่ไม่ได้ละเมิด...

LATEST ARTICLES