DON'T MISS

ปัญหาการรับช่วงสิทธิในสัญญาประกันภัย

0
ปัญหาการรับช่วงสิทธิในสัญญาประกันภัย สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ทีมงานทนายฟ้องประกัน โดยหัวหน้าสำนักงาน ทนายอธิป ชุมจินดาปัญหาการรับช่วงสิทธิในสัญญาประกันภัย การใช้ มาตรา ๘๘๐ ในการรับช่วงสิทธิถูกจำกัดอยู่ในประกันวินาศภัย  วิธีเฉพาะการประกันภัยในการขนส่ง ประกันภัยค้ำจุน เท่านั้น ส่วนการประกันชีวิต ซึ่งอยู่ในหมวด ๓ จะไม่นำบทบัญญัติ  ในหมวด ๒ มาบังคับใช้ ดังนั้น การรับช่วงสิทธิตามมาตรา  ๘๘๐   วรรคหนึ่ง   แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ...

สามีถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นสินสมรสหรือสินส่วนตัว

0
มาตรา 1474 สินสมรสได้แก่ทรัพย์สิน (1) ที่คู่สมรสได้มาระหว่างสมรส (2) ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างสมรสโดยพินัยกรรมหรือโดยการให้เป็นหนังสือเมื่อพินัยกรรมหรือหนังสือยกให้ระบุว่าเป็นสินสมรส (3) ที่เป็นดอกผลของสินส่วนตัวถ้ากรณีเป็นที่สงสัยว่าทรัพย์สินอย่างหนึ่งเป็นสินสมรสหรือมิใช่ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นสินสมรส การที่สามีใช้เงินซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลก่อนสมรสกับภรรยา และสลากกินแบ่งฯ ได้ออกรางวัลหลังจากที่สามีและภรรยาสมรสกันแล้ว และถูกรางวัล เงินรางวัลที่สามีได้รับมาจากการถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลระหว่างสมรส จึงถือว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสมรสย่อมเป็นสินสมรส ตามมาตรา 1474(1) คำพิพากษาศาลฎีกา 1053/2537 จำเลยใช้เงินของจำเลยซื้อสลากกินแบ่งฯก่อนสมรสกับโจทก์ สลากกินแบ่งฯออกรางวัลหลังจากที่โจทก์จำเลยสมรสกันแล้ว และถูกรางวัล เงินรางวัลที่จำเลยได้รับมาจากการถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลระหว่างสมรสถือว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสมรสย่อมเป็นสินสมรสตาม ป.พ.พ. บรรพ 5...

การล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงานผิดกฎหมายแรงงานหรือไม่

0
การล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงานผิดกฎหมายแรงงานหรือไม่ มาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ฯ ที่ ห้ามมิให้นายจ้าง ,หัวหน้างาน , ผู้ควบคุมงานหรือผู้ตรวจงาน กระทำการล่วงเกิน ทางเพศต่อลูกจ้าง นั้น แม้จะยังมิได้ถูกเนื้อต้องตัว ก็ถือว่าเป็นการล่วงเกินทางเพศได้ หรือแม้ตัวลูกจ้างจะยินยอม นายจ้างก็มีความผิดตามมาตรานี้ แต่การที่ลูกจ้าง ยอมมีความสัมพันธ์ทางเพศเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินที่นายจ้างสั่งจ่ายเช็คช่วยชำระหนี้ให้ โดยนายจ้างมิได้บีบบังคับ จะถือว่าเป็นการล่วงเกินทางเพศ ตามความที่บัญญัติไว้ในมาตรา 16 ไม่ได้ คำพิพากษาฎีกาที่...

LATEST ARTICLES