DON'T MISS

ผู้ให้กู้ไม่มีหนังสือบอกกล่าวทวงถามให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ผู้ให้กู้จะมีอำนาจฟ้องผู้ค้ำประกันหรือไม่

0
คำพิพากษาฎีกาที่ 1279/2562 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 686 วรรคหนึ่ง ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557 บัญญัติว่า เมื่อลูกหนี้ผิดนัด ให้เจ้าหนี้มีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้ำประกันภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด และไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใดเจ้าหนี้เรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ก่อนที่หนังสือบอกกล่าวจะไปถึงผู้ค้ำประกันมิได้แต่ไม่ตัดสิทธิผู้ค้ำประกันที่จะชำระหนี้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ ...

รถยนต์ถูกยักยอกโดยลูกจ้างของบริษัทผู้รับจำนำ บ.ประกันภัย ผู้รับประกันภัยต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนรถหายหรือไม่

0
รถยนต์ถูกยักยอกโดยลูกจ้างของบริษัทผู้รับจำนำ บ.ประกันภัย ผู้รับประกันภัยต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนรถหายหรือไม่ ตามสัญญาประกันภัยรถยนต์หมวดคุ้มครองรถสูญหายนั้น มีหลักว่าบริษัทประกันต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนกรณีรถยนต์ที่เอาประกันสูญหาย โดยการถูก ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ แต่มีข้ออยกเว้นไม่คุ้มครอง คือ หากรถยนต์ที่เอาประกันหายไปโดย ถูกยักยอกไปโดยผู้รับจำนำตามสัญญาจำนำ บริษัทประกันภัยไม่ต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทน ปัญหามีว่าการเอารถยนต์ไปจำนำกับบริษัทรับจำนำ ถือว่า ได้จำนำกับนิติบุคคล การจะยักยอกรถไป ต้องเป็นการกระทำการยักยอกโดยตัวกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลกระทำการแทนนิติบุคคลนั้น บริษัทประกันจึงไม่ต้องจ่ายกรณีรถถูกยักยอกไป แต่ตามปัญหารถยนต์ถูกยักยอกไป โดยคนในบริษัทรับจำนำ ไม่ใช่เป็นตัวกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนของนิติบุคคลนั้น ดังนั้นเมื่อเป็นคนอื่นยักยอกรถยนต์ไป บริษัทประกันภัยต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ผู้เอาประกันที่นำรถไปจำนำนั้นเต็มจำนวนทุนเอาประกัน สรุป จำนำกับใคร คนๆนั้นต้องเป็นผู้ยักยอก บริษัทประกันภัยถึงจะไม่จ่ายค่าสินไหม หากคนอื่นยักยอก...

GADGETS WORLD

เมื่อรถประกันเกิดอุบัติเหตุ บ.ประกันภัย จะรับผิดชอบค่ายกลากให้หรือไม่?

0
เมื่อรถเกิดอุบัติเหตุ ขับเคลื่อนไม่ได้ บ.ประกันภัย จะรับผิดชอบค่ายกลากให้หรือไม่? ในสัญญาประกันภัย หมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ ข้อ3 และหมวดการคุ้มครองรถยนต์สูญหายไฟไหม้ ข้อ 3 มีความคุ้มครองเรื่องการดูแลขนย้าย ดังนี้คือ เมื่อรถยนต์เกิดความเสียหายซึ่งมีการคุ้มครองตามกรมธรรม์นี้ บริษัทจะจ่ายค่าดูแลรักษารถยนต์ และค่าขนย้ายรถยนต์ทั้งหมดนับแต่วันเกิดเหตุ จนกว่าการซ่อมแซม หรือการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะเสร็จสิ้นตามจำนวนที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินร้อยละยี่สิบของค่าซ่อมแซม นอกจากกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะชดใช้ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ที่เอาประกันภัยแล้ว บ.ประกันภัย ยังมีหน้าที่ชดใช้ค่าดูแลรักษาและค่าขนย้ายรถยนต์ตามที่จ่ายไปจริง ในระหว่างซ่อมแซมหรือการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนยังไม่แล้วเสร็จ แต่ค่าดูแลรักษาและค่าขนย้ายจะต้องเป็นค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากสาเหตุที่กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครอง เช่น ...

LIFESTYLE

STAY CONNECTED

22,242FansLike
2,504FollowersFollow
14,700SubscribersSubscribe

LIFESTYLE

LATEST REVIEWS

ตัวแทนประกัน ตามกฎหมายต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง

0
สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ทีมงานทนายฟ้องประกัน โดยหัวหน้าสำนักงาน ทนายอธิป ชุมจินดา ในหัวข้อเกี่ยวกับ ตัวแทนประกัน ตามกฎหมายต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง เนื่องจากกฎหมายการรับประกันชีวิตเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนจำนวนมากและเกี่ยวพันถึงประชาชนในสังคม รวมทั้งระบบเศรษฐกิจของประเทศ กฎหมายจึงต้องบัญญัติอย่างชัดแจ้งมิให้ผู้ใดทำการเป็นผู้รับประกันภัยโดยทำสัญญาประกันชีวิตกับบุคคลใดๆ จนกว่าจะได้ดำเนินการอย่างถูกต้อง ในกรณีของตัวแทนประกันชีวิตก็เช่นกัน การที่จะดำเนินการในลักษณะตัวแทนประกันชีวิติได้ก็จะต้องมีใบอนุญาตเสียก่อน เพราะการรับประกันชีวิตเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนจำนวนมากและเป็นกิจการที่รัฐควบคุม ดังนั้นในการเป็นตัวแทนในการรับประกันชีวิต ก็จำเป็นที่จะต้องได้รับการควบคุมจากรัฐเช่นกันเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ให้แก่คนในสังคมและเป็นการควยคุมความเรียบร้อยในการดำเนินกิจการของบริษัทผู้รับประกันชีวิต โดยลักษณะของตัวแทนประกันชีวิตมีดังนี้ ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562...

Block title