สัญญาประกันชีวิตมีหลักที่สำคัญคือ คู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่ายต้องมีความสุจริตใจอย่างยิ่ง ฉะนั้น เมื่อผู้ขอเอาประกันชีวิต ตกลงทำสัญญาประกันชีวิตแล้ว ผู้ขอเอาประกันชีวิตจะต้องกรอกข้อความเป็นที่จริงในใบคำขอ บริษัทจะใช้ประกอบการพิจารณาว่าจะรับประกันหรือไม่ หรือจะไม่รับ การไม่กรอกรายละเอียดในคำขอให้ครบถ้วนถือเป็นข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับตัวผู้ขอเอาประกันภัย ซึ่งบริษัทจำเป็นต้องทราบก่อนรับประกันชีวิต สัญญาที่เกิดขึ้นจากการปกปิดข้อเท็จจริง เรียกว่า สัญญาที่เป็นโมฆียะ บริษัทมีสิทธิบอกล้างได้ โดยบริษัทจะต้องบอกล้างภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่บริษัทได้รับทราบข้อมูลอันจะบอกล้างได้

การปฏิเสธการจ่ายเงินประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะไม่จ่ายเงินเอาประกันภัยจากการประกันชีวิตตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยในกรณีต่อไปนี้

1. การฆ่าตัวตายโดยเจตนาภายใน 1 ปี

นับตั้งแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุสัญญาครั้งสุดท้ายถือเป็นข้อยกเว้นการจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยตามกฎหมาย
ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันมิให้การฆ่าตัวตาย เพื่อหวังจำนวนเงินเอาประกันภัย
ดังนั้น หากจะฆ่าตัวตายเพื่อให้ได้เงินประกันต้องรอให้สัญญาประกันภัยมีอายุครบ 1 ปีก่อน

***หมายเหตุ เคยมีกรณีผู้เอาประกันนับวันผิดก่อนฆ่าตัวตาย คือในปีนั้นมี 366 วัน แต่ผู้เอาประกันฆ่าตัวตายวันที่ 365 ประกันปฏิเสธการจ่ายตามระเบียบ

2. การปกปิดข้อความจริงและแถลงข้อความเท็จ

การที่ผู้เอาประกันภัย ปกปิดข้อความจริงตลอดจนการแถลงข้อความที่เป็นเท็จในใบคำขอเอาประกันภัยซึ่งเป็นสาระสำคัญในการพิจารณารับประกันชีวิต บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยโดยการบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาประกันภัย หรือวันต่ออายุสัญญาครั้งสุดท้าย

ดังนั้น หากปกปิดเกิน 2 ปีบริษัทไม่สามารถยกเลิกสัญญาประกันชีวิตได้ต่อมามีการเคลมเกิดขึ้น บริษัทต้องรับผิดชอบ

3. ผู้รับประโยชน์ฆ่าผู้เอาประกันภัยโดยเจตนา

ถือเป็นข้อยกเว้นการจ่ายเงินเอาประกันภัยตามกฎหมายเพราะบุคคลจะรับประโยชน์จากการทำผิดของตนไม่ได้ แต่ถ้ามีผู้รับประโยชน์มากกว่า 1 คนและไม่มีส่วนร่วมในการฆ่าผู้เอาประกันภัยแล้วบริษัทจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รัประโยชน์ที่ไม่มีส่วนร่วมในการฆ่าผู้เอาประกันภัยตามส่วนข้อนี้ ไม่ว่าจะเกิดขึ้น ณ ปีไหนของกรมธรรม์บริษัทจะไม่จ่ายจำนวนเงินเอาประกันให้ผู้รับผลประโยชน์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำ

สรุป สาเหตุแรกที่ทำเราให้เจอเรื่องประกันชีวิตไม่จ่ายสินไหมก็คือ เรื่องของการที่เราผิดสัญญา หรือผิดเงื่อนไขของการคุ้มครองในกรมธรรม์ที่เขียนไว้ เริ่มตั้งแต่เรื่องของการรักษาโรค โรคประจำตัวหรืออื่นๆ บางครั้งการที่เรามีโรคต่างๆอยู่ก่อนแล้วเช่น พวกมะเร็ง เบาหวาน ความดัน หากเราเสียชีวิตด้วยโรคดังกล่าว ประกันจะไม่จ่ายเงินทดแทนให้ เนื่องจากประกันมองว่าเรามีประวัติด้านการรักษาอยู่แล้ว หรือบางครั้งผู้ตายเกิดตายก่อนที่จะคุ้มครองกรมธรรม์ อย่างนี้ก็ไม่ได้อะไรเลยอาจจะได้เพียงแค่เบี้ยส่วนหนึ่งที่จ่ายไปแล้วคืนมาเท่านั้นเอง

ปรึกษาทีมงานทนายความ
ทนายอธิป 061-939-9935
ทนายเบส 091-939-4249
ทนายหนึ่ง 084-444-8952
ทนายตี๋ใหญ่ 088-021-7716