Home ประกันภัย สัญญาประกันภัยคืออะไร

สัญญาประกันภัยคืออะไร

1528
0

#สัญญาประกันภัย คืออะไร ปรากฎในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 861 ใจความว่า

สัญญาประกันภัยเป็นสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจำนวนหนึ่งให้ ในกรณีวินาศภัยหากมีขึ้น หรือในเหตุอย่างอื่นในอนาคตดังระบุไว้ในสัญญา และบุคคลอีกคนหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย (มาตรา861)

วินาศภัยที่จะเอามาประกันภัยได้ต้องเป็นวินาศภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตหลังจากทำสัญญาแล้ว #จะนำเอาวินาศภัยที่เกิดขึ้นแล้วมาทำสัญญาประกันภัยไม่ได้

ฎีกาที่ 2513/2518 กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์สิ้นอายุเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ต่อมาวันที่ 24 กรกฎาคมเกิดอุบัติเหตุ ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยออกกรมธรรม์ใหม่เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ 22 กรกฎาคม

กรณีเช่นนี้ผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิดในสัญญาประกันภัย ในส่วนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรับประกันวินาศภัยที่ #เกิดขึ้นแล้ว

#โดยศาลฎีกาวินิจฉัยว่า วินาศภัยหากมีขึ้นตามมาตรา 861 ว่าหมายถึง #วินาศภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตหลังจากวันทำสัญญา วินาศภัยที่เกิดขึ้นแล้วจะเอามาประกันภัยไม่ได้

แม้กรมธรรม์ประกันภัยจะระบุอายุการประกันภัยย้อนหลังเป็นวันที่ 22 กรกฎาคม ก่อนเกิดวินาศภัย ก็หาทำให้ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์เรียกร้องให้ผู้รับประกันภัยใช้ค่าเสียหายตามกรมธรรม์นั้นได้ไม่

ปัญหาประกันภัยติดต่อทีมทนายอธิป 091 712 7444

ทนายอธิป ชุมจินดา